വിവരാവകാശം

 

Arun K Vijayan IAS

Director

K Harikumar

Joint Director (Administration)

UMMU SELMA C (CHUNGATH)

Joint Director ( HEALTH)

Directorate of Urban Affairs
Ist  floor, Swaraj Bhavan
Nanthancode, Kowdiyar P. O.
Thiruvananthapuram - 695003 ,

 Tel: 0471-2318896

E Mail  : duatvpm@gmail.com

 

Section

Appellate Authority

State Public Information Officer

Assistant State Public Information Officer

Sub Sections

 

 Establishment

Jayakrishnan S 

Administrative Assistant

Latha S A 

 Junior superintendent

 

Senior Clerk

  E2  ,   E4,   E5
     Manoj V S 

 Junior superintendent

Senior Clerk 

 E1  ,  E3,   E6 , E7 
  Vigilance    Jayakrishnan S 

Administrative Assistant

  Ram Mohan Roy  

 Senior superintendent

 Senior Clerk   V1  ,  V2, V3 
  General    Jayakrishnan S 

Administrative Assistant

    Sajeev Raj 

 Junior superintendent

 Senior Clerk   G1  ,  G2, G3 
         
 Finance     

Finance Officer 

 Kumari Suja T S

 Junior superintendent

  A.P.Sunil Kumar   
Senior Clerk 
F1  ,  F2, F3 
Development      

Finance Officer 

   

 Sabu. CP 

 Junior superintendent

     
Senior Clerk  
DC2, DC3 , DC4 
         
Law   

Law Officer 

Sreelekha

 Junior superintendent

    
Senior Clerk  
DC1, L1,DC5
         
Provident Fund 

Mini P A

Provident Fund  Officer 

     Manjumol K D 

 Junior superintendent

     
Senior Clerk   

PF1,  PF2 , PF3,

PF4 , PF9 ,   PF11

 

 

  Bachu M R

 Junior superintendent

    
Senior Clerk   

PF5,PF6, PF7, PF8, 

PF9 ,PF10, PF12, PF13

         
Pension

A. Premakumar

Pension  Officer

 Kavitha M K

Senior superintendent

Saji BS

 Junior superintendent

Senior Clerk  

P1,P2,P3,P4,P5,P6,

 

P7,P8,P9,P10,P11

         
Fair Copy   Jayakrishnan S

Administrative Assistant

Geetha

Fair Copy superintendent

 

Senior Grade Typist

Typing, Tapal