സേവനാവകാശ നിയമം-2012

Posted on Thursday, October 13, 2022

മേഖല ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫീസ്,മുനിസിപ്പാലിറ്റി,കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് നൽകുന്ന വിവിധ സേവനങ്ങളും സമയപരിധിയും