ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍/മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ ഗ്രേഡിങ്ങ്

Posted on Friday, July 15, 2022

ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ / മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍ക്ക് ലഭിച്ച സ്കോറി൯െറ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഗ്രേഡിങ്ങ്