ഇന്റർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ - ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സ് - ഡ്രാഫ്റ്റ് ക്യൂ ലിസ്റ്റ്