സേവനാവകാശ  നിയമം 2012 - സേവനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ 

Posted on Thursday, July 14, 2022

സേവനാവകാശ  നിയമം 2012 പ്രകാരം നഗര തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും ആര്‍.ജെ.ഡി ഓഫീസുകളില്‍ നിന്നും നല്‍കിയ സേവനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍